روز مهندس بهار۱۴۰۱

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

مهندسان بی‌ شک
آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروز هستند
بـه سلامتی تمام کسانی کـه خودرا شبانه‌ روز وقف کردند
تا همگان شبانه‌ روزی روشن داشته باشند
روز مهندس بر شـما خجسته باد

گالری