راهکار نرم افزاری سیستم پیمانکاری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت سپندیار سیستم ایساتیس

موسسات و بخش عمومی و خصوصی جهت اجرای عملیات هایی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، ساختمان سازی، هواپیماسازی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار می کنند. از این رو از دیر باز این دغدغه میان مدیران و مشاوران واحد های پیمانکاری جهت محاسبه و تفکیک هزینه های و درآمد های حاصل از هر پروژه و قرار داد وجود داشته است. شرکت سپندیار سیستم ایساتیس با رویکرد پوشش تمامی مراحل عملیات پیمانکاری سعی بر این داشته تا بر بخشی از دغدغه های مدیران صحه گذاشته و نیاز های آنها را در سیستم پوشش دهد.

 

برخورداری از یک سیستم یکپارچه اعم از : 🔹سیستم مالی ، خزانه داری ، انبار ، حقوق و دستمزد ، دارایی ثابت و… 🔹امکان تعریف پروژه ها به صورت مجزا 🔹امکان تعریف فازهای مختلف پروژه ها به صورت نامحدود 🔹امکان ثبت ضمانت نامه ها به تفکیک قراردادهای هر پروژه 🔹امکان محاسبه سود و زیان به تفکیک پروژه ها 🔹امکان محاسبه موجودی پایان دوره به تفکیک پروژه ها 🔹امکان ثبت قرارداد کارفرمایان، کارگران، پیمانکاران جز و کل و سایر اشخاص 🔹امکان محاسبه درصد یا مقدار پیش پرداخت در هر صورت و ضعیت و امکان تغییر آن 🔹امکان ثبت علی الحساب و محاسبه آن در اولین صورت وضیت جاری به صورت اتوماتیک 🔹امکان ثبت انواع هزینه ها به تفکیک پروژه (هزینه حقوق و دستمزد، خرید مصالح، اداری و…) 🔹امکان تهیه صورت وضعیت برای هر پروژه در فواصل زمانی مختلف و به تفکیک فازهای مختلف پروژه