راهکار نرم افزاری شعب و ارزی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

 

شرکت سپندیار سیستم ایساتیس

از آنجایی گسترش واحدهای صنعتی، تجاری و یا بازرگانی از دید مدیران امری اجتناب ناپذیر به حساب می آید ، از این رو کنترل و مدیریت آن نیز امری الزامیست. در همین راستا شرکت نرم افزاری سپندیار سیستم ایساتیس حسابداری شعب را به‌ عنوان بخشی از سیستم یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات، که امکان دسترسی به اطلاعات حسابداری شعب و تهیه‌ی گزارش جامع از عملکرد آن‌ها را برای سازمان‌هایی با زیرمجموعه‌های مستقل به تفکیک شعبه فراهم می‌آورد. به همین دلیل امکاناتی نظیر شعب مستقل، غیر مستقل  یا خارجی، این ویژگی را فراهم نموده است که در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

 

برخی از ویژگی های راهکار سیستم شعب و ارزی : 🔹امکان تعریف ساختار سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه و یا شعب 🔹امکان استفاده از شعب ، به صورت مستقل یا غیر مستقل 🔹امکان استفاده از شعب خارجی و بهرمندی از حسابداری ریالی – ارزی 🔹امکان تعریف ساختار کدینگ مالی واحد برای تجمیع حساب‌های شعب 🔹امکان فراخوانی اطلاعات از سیستم‌های مستقل شعب 🔹تحلیل و مقایسه عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه و شعب 🔹امکان تعیین سیاست‌ها و الزامات کاربری ویژه برای فعالیت شعبات 🔹امکان تطبیق حساب‌های رابط به منظور مغایرت گیری بین حساب‌های واحد اصلی و شعب 🔹امکان دریافت کلیه گزارش‌های سیستمی به صورت تجمیعی از اطلاعات شعب 🔹قابلیت ارائه ترازهای تجمیعی با رعایت استاندارد کدینگ مشترک و به ریز شعب 🔹امکان ارائه گزارش‌های تجمیعی اشخاص با تجمیع اطلاعات و یا به ریز شعب 🔹امکان دریافت انواع گزارشات مالی مدیریتی با انجام فیلترینگ